ENGLISH    BLOG    HOME    

     scandinavian Eco-management systems

 
   
                                                 
       
       
 
     sEs's MILJØØKONOMISTYRINGS MODEL
   
         I sEs's miljøøkonomistyringsmodel arbejder vi med 4 domæner - naturen, samfundet,  
       virksomheden og det enkelte menneske. Det er vekselvirkningerne mellem disse domæner 
       der betinger og skaber f.eks. eksternaliserede omkostninger.  
 
       EKSTERNALISEREDE OMKOSTNINGER 
       Eksternaliserede omkostninger er omkostninger ved en aktivitet, der ikke måles i virksomhedens 
       registreringer, men som vi ved eksisterer - blot er det blandt de 3 andre domæner, vi skal 
       finde dem der skal betale disse aktiviteter. Træimprægneringsfirmaet Colstrups forurenede
       grunde er et eksempel. Her er det ikke virksomheden der skal betale for oprensningen, men
       samfundet. Når der udledes CO2 fra Maersks containerskibe betaler virksomheden ikke for de
       omkostninger der opstår som følge af klimaforandringer og når en medarbejder må ophøre
       med at arbejde pga. problemer i arbejdsmiljøet er det ikke virksomheden der betaler, men
       derimod det enkelte menneske i form af mistet arbejdsindkomst.
 
       De eksternaliserede omkosstninger eksisterer altså og i sEs's miljøøkonomistyrimgsmodel
       indgår de som en integreret del af det informationssystem, der skal sikre at beslutninger 
       træffes på et ansvarligt og oplyst grundlag.
 
          INTERNALISEREDE OMKOSTNINGER 
          De internaliserede omkostninger afholdes af virksomheden og er dermed i princippet 
        synlige - miljøafgifter, sikkerhed, affaldshåndtering, løn til miljøfolk, arbejdsmiljø osv.
        I sEs's model ser vi som udgangspunkt ALLE virksomhedens omkostninger som miljø-
        omkostninger og bryder derefter omkostningsmassen ned i direkte omkostinger - vores 
        tilgang er altså princippet om ABSOLUTTE direkte omkostninger og ikke RELATIVE 
        direkte omkostninger.
 
 
       Det er disse internaliserede omkostninger som har været genstand for den største interesse 
       hos de få virksomheder der har arbejdet med miljøøkonomiske problemstillinger.  
 
       For en virksomhed der påberåber sig et samfundsmæssigt og et miljømæssigt ansvar, må 
       denne virksomhed, ifølge sagens natur, også være indstillet på at der så også følger en
       forpligtelse med til at skabe informationsgrundlaget for at kunne handle ansvarligt! sEs's 
       miljøøkonomistyringsmodel skaber dette informationsgrundlag! 
 
         EKSTERNALISEREDE OG INTERNALISEREDE MILJØINDTÆGTER 
         På tilsvarende vis vil en virksomhed også generere miljøindtægter. Når en virksomhed foretager 
       en effektiv røggasrensning, mindskes de miljømæssige gener, når affald indgår i energiforsy- 
       ningen i stedet for at gå til forbrænding, skabes indtægter i form af energibesparelser, når et   
       kursus forebygger faldskader skabes en besparelse i form af færre sygedage, større produkti- 
       vitet ligesom salg af affaldsprodukter kan skabe indtægter. Disse størrelser må også medtages
       når vi taler om en bæredygtig miljøøkonomistyring. Nogle af disse indtægter registreres ikke,
       mens andre vil indgå i virksomhedens økonomisystem, men de må alle identificeres og indgå
       i det samlede informationsgrundlag som en del af kommunikationen mellem det enkelte
       menneske, virksomheden selv og samfundet! 
 
   
 
               
                   sEs, Frisholtvej 76 A, DK-8850 Bjerringbro  ::  info@s-e-s.dk  :: Tlf (+45) 21 80 64 88